ਦੇਵਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਾਰਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੋਧ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਧਨਕਨਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੋਂਝਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਨਿਆਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰਾਏਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਸੰਬਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਿਮਡੇਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੋਨਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੁੰਦਰਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦੇਵਗੜ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਾਰਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੋਧ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਧਨਕਨਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੋਂਝਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਨਿਆਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰਾਏਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਸੰਬਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਿਮਡੇਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੋਨਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੁੰਦਰਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦੇਵਗੜ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ