ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਜਾਮਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਜੂਨਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਪੋਰਬੰਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਰਾਜਕੋਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਜਾਮਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਜੂਨਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਪੋਰਬੰਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਰਾਜਕੋਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ