ਦੇਵਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਬਰਵਾਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਭੋਪਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਦੇਵਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਧਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਹਰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਇੰਦੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਝਾਬੂਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਖੰਡਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਖਰਗੋਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਮੰਡਸੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਰਾਜਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਰਤਲਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿਹੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਉਜੈਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਦੇਵਾਸ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਬਰਵਾਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਭੋਪਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਦੇਵਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਧਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਹਰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਇੰਦੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਝਾਬੂਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਖੰਡਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਖਰਗੋਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਮੰਡਸੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਰਾਜਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਰਤਲਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿਹੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਉਜੈਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਦੇਵਾਸ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ