ਦੇਵਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਬਰਵਾਨੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਭੋਪਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਦੇਵਾਸ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਧਾਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਹਰਦਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਇੰਦੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਝਾਬੂਆ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਖੰਡਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਖਰਗੋਨ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਮੰਡਸੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਰਾਜਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਰਤਲਾਮ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਸਿਹੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਉਜੈਨ 18 ਜੂਨ 2024 71,500
ਦੇਵਾਸ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੇਵਾਸ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਬਰਵਾਨੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਭੋਪਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਦੇਵਾਸ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਧਾਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਹਰਦਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਇੰਦੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਝਾਬੂਆ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਖੰਡਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਖਰਗੋਨ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਮੰਡਸੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਰਾਜਗੜ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਰਤਲਾਮ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਸਿਹੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਉਜੈਨ 18 ਜੂਨ 2024 88,810
ਦੇਵਾਸ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ