ਧਾਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਧਾਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,380
ਬਰਵਾਨੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,480
ਦਾਹੋਦ 18 ਜੂਨ 2024 71,480
ਦੇਵਾਸ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਧਾਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਇੰਦੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਝਾਬੂਆ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਖੰਡਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਖਰਗੋਨ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਨੰਦੂਰਬਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,390
ਰਤਲਾਮ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਉਜੈਨ 18 ਜੂਨ 2024 71,460
ਧਾਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਧਾਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,130
ਬਰਵਾਨੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,260
ਦਾਹੋਦ 18 ਜੂਨ 2024 88,260
ਦੇਵਾਸ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਧਾਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਇੰਦੌਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਝਾਬੂਆ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਖੰਡਵਾ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਖਰਗੋਨ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਨੰਦੂਰਬਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,140
ਰਤਲਾਮ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਉਜੈਨ 18 ਜੂਨ 2024 88,230
ਧਾਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ