ਧਾਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਧਾਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਬਰਵਾਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਦਾਹੋਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਧਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਇੰਦੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਝਾਬੂਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਖੰਡਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਖਰਗੋਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਨੰਦੂਰਬਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਰਤਲਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਉਜੈਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਧਾਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਧਾਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਬਰਵਾਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਦਾਹੋਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਧਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਇੰਦੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਝਾਬੂਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਖੰਡਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਖਰਗੋਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਨੰਦੂਰਬਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਰਤਲਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਉਜੈਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਧਾਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ