ਧਨਕਨਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਧਨਕਨਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਭਦਰਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੋਧ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਟਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਧਨਕਨਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੰਜਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੋਂਝਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਖੁਰਧਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਨਿਆਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੋਨਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਧਨਕਨਾਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਧਨਕਨਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਭਦਰਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੋਧ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਟਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਧਨਕਨਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੰਜਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੋਂਝਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਖੁਰਧਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਨਿਆਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੋਨਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਧਨਕਨਾਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ