ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਰੈਇਡਿਓ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਧੇਮਾਜੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਡਿਬਰੂਗੜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਗੋਲਘਾਟ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਜੋਰਹਾਟ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਲਖੀਮਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਲੋਹਿਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਤਾਂਘ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,320
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਮਾਜੁਲੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,320
ਸੋਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,320
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਸਿਬਸਾਗਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਤੁਨਸੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,320
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,210
ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਰੈਇਡਿਓ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਧੇਮਾਜੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਡਿਬਰੂਗੜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਗੋਲਘਾਟ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਜੋਰਹਾਟ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਲਖੀਮਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਲੋਹਿਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਤਾਂਘ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,070
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਮਾਜੁਲੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,070
ਸੋਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,070
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਸਿਬਸਾਗਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਤੁਨਸੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,070
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,940
ਡਿਬਰੂਗੜ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ