ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਰੈਇਡਿਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਧੇਮਾਜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਡਿਬਰੂਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਗੋਲਘਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਜੋਰਹਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਲੋਹਿਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਾਂਘ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਮਾਜੁਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਸੋਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਸਿਬਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਤੁਨਸੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਡਿਬਰੂਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਰੈਇਡਿਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਧੇਮਾਜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਡਿਬਰੂਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਗੋਲਘਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਜੋਰਹਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਲੋਹਿਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਾਂਘ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਮਾਜੁਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਸੋਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਸਿਬਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਤੁਨਸੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਡਿਬਰੂਗੜ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ