ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਬਿਸਵਾਨਥ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਕੈਚਰ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਦਾਰੰਗ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਧਰਮਨਗਰ 24 ਮਈ 2024 72,060
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਦੀਮਾਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 24 ਮਈ 2024 72,000
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 24 ਮਈ 2024 72,000
ਹੈਲਕੰਡੀ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਹੋਜੈ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 24 ਮਈ 2024 72,000
ਜਿਰੀਬਾਮ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਕਾਕਿੰਗ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਕਰੀਮਗੰਜ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਕੋਹਿਮਾ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਕੋਲਾਸੀਬ 24 ਮਈ 2024 72,000
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਨਾਗਾਓਂ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਪੀਰੇਨ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਫੈਕ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਰੀ ਭੋਇ 24 ਮਈ 2024 72,000
ਸੇਨਾਪਤੀ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਥੌਬਲ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਉਖਰੂਲ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਉਨਾਕੋਟੀ 24 ਮਈ 2024 72,060
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 24 ਮਈ 2024 72,020
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਵੋਖਾ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਬਿਸਵਾਨਥ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਕੈਚਰ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਦਾਰੰਗ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਧਰਮਨਗਰ 24 ਮਈ 2024 90,780
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਦੀਮਾਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 24 ਮਈ 2024 90,710
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 24 ਮਈ 2024 90,710
ਹੈਲਕੰਡੀ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਹੋਜੈ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 24 ਮਈ 2024 90,710
ਜਿਰੀਬਾਮ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਕਾਕਿੰਗ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਕਰੀਮਗੰਜ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਕੋਹਿਮਾ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਕੋਲਾਸੀਬ 24 ਮਈ 2024 90,710
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਨਾਗਾਓਂ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਪੀਰੇਨ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਫੈਕ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਰੀ ਭੋਇ 24 ਮਈ 2024 90,710
ਸੇਨਾਪਤੀ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਥੌਬਲ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਉਖਰੂਲ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਉਨਾਕੋਟੀ 24 ਮਈ 2024 90,780
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 24 ਮਈ 2024 90,730
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਵੋਖਾ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ