ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਬਿਸਵਾਨਥ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਾਕਿੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਨਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਸੇਨਾਪਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਥੌਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਉਖਰੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਬਿਸਵਾਨਥ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਾਕਿੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਨਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਸੇਨਾਪਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਥੌਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਉਖਰੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਦੀਮਾ ਹਸੌ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ