ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦਿਉ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਜੂਨਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦਿਉ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦਿਉ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦਿਉ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਜੂਨਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦਿਉ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ