ਦੁਮਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੁਮਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 15 ਜੂਨ 2024 71,900
ਬਨਕੁਰਾ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਬਰਧਮਾਨ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਭਾਗਲਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 71,900
ਬੀਰਭੂਮ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਬੋਕਾਰੋ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਦੇਵਗੜ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਧਨਬਾਦ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਦੁਮਕਾ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਗਿਰੀਦੀਹ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਗੋਡਾ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਜਮਤਾਰਾ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਜਮੂਈ 15 ਜੂਨ 2024 71,900
ਕਟਿਹਾਰ 15 ਜੂਨ 2024 71,900
ਖਗਰੀਆ 15 ਜੂਨ 2024 71,900
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 15 ਜੂਨ 2024 71,900
ਮਾਲਦਾ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਮੁੰਜਰ 15 ਜੂਨ 2024 71,900
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਪਾਕੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਪੁਰੂਲਿਆ 15 ਜੂਨ 2024 71,840
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 15 ਜੂਨ 2024 71,960
ਦੁਮਕਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੁਮਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,310
ਬਨਕੁਰਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਬਰਧਮਾਨ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਭਾਗਲਪੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,310
ਬੀਰਭੂਮ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਬੋਕਾਰੋ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਦੇਵਗੜ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਧਨਬਾਦ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਦੁਮਕਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਗਿਰੀਦੀਹ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਗੋਡਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਜਮਤਾਰਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਜਮੂਈ 15 ਜੂਨ 2024 89,310
ਕਟਿਹਾਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,310
ਖਗਰੀਆ 15 ਜੂਨ 2024 89,310
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 15 ਜੂਨ 2024 89,310
ਮਾਲਦਾ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਮੁੰਜਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,310
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਪਾਕੁਰ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਪੁਰੂਲਿਆ 15 ਜੂਨ 2024 89,240
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 15 ਜੂਨ 2024 89,380
ਦੁਮਕਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ