ਦੁਮਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੁਮਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬਨਕੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਭਾਗਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬੀਰਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕਟਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਖਗਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਮਾਲਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਮੁੰਜਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪਾਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੁਮਕਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੁਮਕਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬਨਕੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਭਾਗਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬੀਰਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕਟਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਖਗਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮਾਲਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਮੁੰਜਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪਾਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੁਮਕਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ