ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਚੰਦੇਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਾਕਿੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਿਫੇਰੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਸੇਨਾਪਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਥੌਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਉਖਰੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਚੰਦੇਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਾਕਿੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਿਫੇਰੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਸੇਨਾਪਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਥੌਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਉਖਰੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ