ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਕੈਚਰ 26 ਮਈ 2024 71,650
ਚੰਪਾਈ 26 ਮਈ 2024 71,780
ਚੰਦੇਲ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 26 ਮਈ 2024 71,650
ਦੀਮਾਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 71,820
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 26 ਮਈ 2024 71,780
ਹੈਲਕੰਡੀ 26 ਮਈ 2024 71,650
ਜਿਰੀਬਾਮ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਕਾਕਿੰਗ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਕਿਫੇਰੇ 26 ਮਈ 2024 71,820
ਕੋਹਿਮਾ 26 ਮਈ 2024 71,820
ਕੋਲਾਸੀਬ 26 ਮਈ 2024 71,780
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਪੀਰੇਨ 26 ਮਈ 2024 71,820
ਫੈਕ 26 ਮਈ 2024 71,820
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਸੇਨਾਪਤੀ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਥੌਬਲ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਉਖਰੂਲ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 26 ਮਈ 2024 71,800
ਵੋਖਾ 26 ਮਈ 2024 71,820
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 26 ਮਈ 2024 71,820
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਕੈਚਰ 26 ਮਈ 2024 90,790
ਚੰਪਾਈ 26 ਮਈ 2024 90,960
ਚੰਦੇਲ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 26 ਮਈ 2024 90,790
ਦੀਮਾਪੁਰ 26 ਮਈ 2024 91,010
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 26 ਮਈ 2024 90,960
ਹੈਲਕੰਡੀ 26 ਮਈ 2024 90,790
ਜਿਰੀਬਾਮ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਕਾਕਿੰਗ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਕਿਫੇਰੇ 26 ਮਈ 2024 91,010
ਕੋਹਿਮਾ 26 ਮਈ 2024 91,010
ਕੋਲਾਸੀਬ 26 ਮਈ 2024 90,960
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਪੀਰੇਨ 26 ਮਈ 2024 91,010
ਫੈਕ 26 ਮਈ 2024 91,010
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਸੇਨਾਪਤੀ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਥੌਬਲ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਉਖਰੂਲ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 26 ਮਈ 2024 90,980
ਵੋਖਾ 26 ਮਈ 2024 91,010
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 26 ਮਈ 2024 91,010
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ