ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਬਰਪੇਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਗੋਲਪੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਾਮਰੂਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਖੋਵੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਨਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਨਲਬਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਬਰਪੇਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਗੋਲਪੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਾਮਰੂਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਖੋਵੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਨਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਨਲਬਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ