ਅਰਨਾਕੁਲਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਰਨਾਕੁਲਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਇਡੁੱਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਕੋਲਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਕੋਟਯਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਪਲੱਕੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਟੇਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਅਰਨਾਕੁਲਮ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਰਨਾਕੁਲਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲਾਪੂਝਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਅਰਨਾਕੁਲਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਇਡੁੱਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਕੋਲਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਕੋਟਯਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਪਲੱਕੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਪਠਾਣਥਿਤਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਟੇਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਅਰਨਾਕੁਲਮ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ