ਗਡਚਿਰੌਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਡਚਿਰੌਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੀਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਚੰਦਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕਾਂਕੇਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਗਡਚਿਰੌਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਡਚਿਰੌਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੀਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਚੰਦਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕਾਂਕੇਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਪੇਡਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਗਡਚਿਰੌਲੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ