ਗਰਿਆਬੰਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਰਿਆਬੰਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਬੋਲਾਨਗੀਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਧਮਤਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਦੁਰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਗਰਿਆਬੰਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਜਗਦਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਕਾਲਹੰਡੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਕਾਂਕੇਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਨੁਆਪਰਹਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਰਾਏਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,090
ਗਰਿਆਬੰਦ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਰਿਆਬੰਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਬੋਲਾਨਗੀਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਧਮਤਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਦੁਰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਗਰਿਆਬੰਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਜਗਦਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਕਾਲਹੰਡੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਕਾਂਕੇਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਨੁਆਪਰਹਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਰਾਏਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,690
ਗਰਿਆਬੰਦ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ