ਗਿਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਿਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬਾਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਭੋਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬਕਸਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਛਪਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕੈਮੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਨਾਲੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਟਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰੋਹਤਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਗਿਆ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਿਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬਾਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਭੋਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬਕਸਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਛਪਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕੈਮੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਨਾਲੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਟਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰੋਹਤਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗਿਆ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ