ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਬਨਕੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 71,960
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਭਾਗਲਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਬੀਰਭੂਮ 23 ਮਈ 2024 71,960
ਬੋਕਾਰੋ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਚਤ੍ਰ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਦੇਵਗੜ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਧਨਬਾਦ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਦੁਮਕਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਗਿਆ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਗਿਰੀਦੀਹ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਗੋਡਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਜਮਤਾਰਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਜਮੂਈ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਖਗਰੀਆ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਕੋਡੇਰਮਾ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਮੁੰਜਰ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਨਾਲੰਦਾ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਨਵਾਦਾ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਪੁਰੂਲਿਆ 23 ਮਈ 2024 71,960
ਰਾਮਗੜ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਰਾਂਚੀ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 23 ਮਈ 2024 72,070
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 72,010
ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਬਨਕੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 90,740
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਭਾਗਲਪੁਰ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਬੀਰਭੂਮ 23 ਮਈ 2024 90,740
ਬੋਕਾਰੋ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਚਤ੍ਰ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਦੇਵਗੜ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਧਨਬਾਦ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਦੁਮਕਾ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਗਿਆ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਗਿਰੀਦੀਹ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਗੋਡਾ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਜਮਤਾਰਾ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਜਮੂਈ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਖਗਰੀਆ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਕੋਡੇਰਮਾ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਮੁੰਜਰ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਨਾਲੰਦਾ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਨਵਾਦਾ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਪੁਰੂਲਿਆ 23 ਮਈ 2024 90,740
ਰਾਮਗੜ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਰਾਂਚੀ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 23 ਮਈ 2024 90,880
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 23 ਮਈ 2024 90,810
ਗਿਰੀਦੀਹ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ