ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਨਕੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬੀਰਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਬੋਕਾਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਧਨਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦੁਮਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗਿਰੀਦੀਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਮਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪੁਰੂਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਰਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰਾਂਚੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗਿਰੀਦੀਹ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਨਕੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬੀਰਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਬੋਕਾਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਧਨਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦੁਮਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗਿਰੀਦੀਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਮਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪੁਰੂਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਰਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰਾਂਚੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗਿਰੀਦੀਹ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ