ਗੋਲਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੋਲਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬਕਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਬਰਪੇਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਚਿਰਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਧੁਬੂਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਗੋਲਪੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਾਮਰੂਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਨਲਬਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਗੋਲਪੜਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੋਲਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬਕਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਬਰਪੇਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਚਿਰਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਧੁਬੂਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਗੋਲਪੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਾਮਰੂਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਨਲਬਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਗੋਲਪੜਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ