ਗੋਲਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੋਲਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,900
ਬਕਸਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਬਰਪੇਟਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਚਿਰਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,900
ਦਾਰੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਧੁਬੂਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਗੋਲਪੜਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਕਾਮਰੂਪ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਨਲਬਾਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਰੀ ਭੋਇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,150
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,280
ਗੋਲਪੜਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੋਲਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,580
ਬਕਸਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਬਰਪੇਟਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਚਿਰਾਂਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,580
ਦਾਰੰਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਧੁਬੂਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਪੂਰਬੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਗੋਲਪੜਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਕਾਮਰੂਪ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਨਲਬਾਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਰੀ ਭੋਇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਦੱਖਣੀ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,870
ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 84,030
ਗੋਲਪੜਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ