ਗੋਂਡੀਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੋਂਡੀਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਾਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਬਲੋਡਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਭੰਡਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150
ਛਿੰਦਵਾੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਦੁਰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਗੋਂਡੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150
ਕਵਰਧਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਮੰਡਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਨਾਗਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150
ਰਾਏਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,130
ਸਿਓਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਗੋਂਡੀਆ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੋਂਡੀਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਾਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਬਲੋਡਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਭੰਡਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਛਿੰਦਵਾੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਦੁਰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗੋਂਡੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਕਵਰਧਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮੰਡਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਨਾਗਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਰਾਏਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸਿਓਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਗੋਂਡੀਆ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ