ਗੁਮਲਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੁਮਲਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੁਮਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਸ਼ਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਖੁੰਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰਾਂਚੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਿਮਡੇਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸੁੰਦਰਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸੁਰਗੁਜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੁਮਲਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਗੁਮਲਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੁਮਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਸ਼ਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਝਾਰਸੁਗੁਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਖੁੰਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਂਚੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਿਮਡੇਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸੁੰਦਰਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸੁਰਗੁਜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੁਮਲਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ