ਹਰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰਾਵਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਬੈਤੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਭੋਪਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਹਰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਇੰਦੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਖੰਡਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਖਰਗੋਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਰਾਏਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਿਹੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਹਰਦਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਰਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰਾਵਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਬੈਤੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਭੋਪਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਹਰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਇੰਦੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਖੰਡਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਖਰਗੋਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਰਾਏਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਿਹੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਹਰਦਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ