ਹਸਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਸਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਹਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕਨੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕੋਡਾਗੁ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਮਹੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,710
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਰਮਨਗਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਉਦੂਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਵਯਨਾਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਹਸਨ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਸਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਹਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕਨੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕੋਡਾਗੁ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਮਹੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਰਮਨਗਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਸ਼ਿਮੋਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਉਦੂਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਵਯਨਾਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਹਸਨ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ