ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਅਰਰੀਆ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,690
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਧੁਬੂਰੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,870
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 69,090
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਕਟਿਹਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,690
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,690
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,870
ਮਾਲਦਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 69,090
ਪੂਰਨੀਆ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,690
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 69,090
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 68,630
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 69,090
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਅਰਰੀਆ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,940
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਧੁਬੂਰੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 85,170
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 85,440
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਕਟਿਹਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,940
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,940
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 85,170
ਮਾਲਦਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 85,440
ਪੂਰਨੀਆ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,940
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 85,440
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 84,870
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 85,440
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ