ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਅਰਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਧੁਬੂਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,130
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਕਟਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਮਾਲਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,130
ਪੂਰਨੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,130
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,130
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਅਰਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਧੁਬੂਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,340
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਕਟਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੋਕਰਾਝਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਮਾਲਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,340
ਪੂਰਨੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,340
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,340
ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ