ਜਮੂਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਮੂਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਭਾਗਲਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਬੋਕਾਰੋ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਚਤ੍ਰ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਦਰਭੰਗਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਦੇਵਗੜ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਧਨਬਾਦ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਦੁਮਕਾ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਗਿਆ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਗਿਰੀਦੀਹ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਗੋਡਾ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਜਮਤਾਰਾ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਜਮੂਈ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਕਟਿਹਾਰ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਖਗਰੀਆ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਕੋਡੇਰਮਾ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਮਧੇਪੁਰਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਮੁੰਜਰ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਨਾਲੰਦਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਨਵਾਦਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਪਾਕੁਰ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਪਟਨਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਪੂਰਨੀਆ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਪੁਰੂਲਿਆ 24 ਮਈ 2024 71,620
ਰਾਮਗੜ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਸਹਾਰਸਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 24 ਮਈ 2024 71,740
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 24 ਮਈ 2024 71,680
ਜਮੂਈ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਮੂਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਭਾਗਲਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਬੋਕਾਰੋ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਚਤ੍ਰ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਦਰਭੰਗਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਦੇਵਗੜ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਧਨਬਾਦ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਦੁਮਕਾ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਗਿਆ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਗਿਰੀਦੀਹ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਗੋਡਾ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਜਮਤਾਰਾ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਜਮੂਈ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਕਟਿਹਾਰ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਖਗਰੀਆ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਕੋਡੇਰਮਾ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਮਧੇਪੁਰਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਮੁੰਜਰ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਨਾਲੰਦਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਨਵਾਦਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਪਾਕੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਪਟਨਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਪੂਰਨੀਆ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਪੁਰੂਲਿਆ 24 ਮਈ 2024 90,230
ਰਾਮਗੜ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਸਹਾਰਸਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 24 ਮਈ 2024 90,370
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 24 ਮਈ 2024 90,300
ਜਮੂਈ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ