ਜਮੂਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਮੂਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਭਾਗਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦਰਭੰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕਟਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਖਗਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਮਧੇਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਮੁੰਜਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਨਾਲੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਪਾਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਟਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਪੂਰਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਹਾਰਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਜਮੂਈ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਮੂਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਭਾਗਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦਰਭੰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੁਮਕਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕਟਿਹਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਖਗਰੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮਧੇਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਮੁੰਜਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਨਾਲੰਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਪਾਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਟਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਪੂਰਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਹਾਰਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਜਮੂਈ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ