ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਬੀਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਖਾਮਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਪੇਡਪੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਸੁਕਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਵਾਰੰਗਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਬੀਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਖਾਮਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਪੇਡਪੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਸੁਕਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਵਾਰੰਗਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ