ਝਾਬੂਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਝਾਬੂਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਬਰਵਾਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦਾਹੋਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦੇਵਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਧਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਇੰਦੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਝਾਬੂਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਖਰਗੋਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਮਾਹੀਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਮੰਡਸੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਨੰਦੂਰਬਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਨਰਮਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਪੰਚ ਮਹਿਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਰਤਲਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਉਜੈਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਵਡੋਦਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਝਾਬੂਆ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਝਾਬੂਆ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਬਰਵਾਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦਾਹੋਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦੇਵਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਧਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਇੰਦੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਝਾਬੂਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਖਰਗੋਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਮਾਹੀਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਮੰਡਸੌਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਨੰਦੂਰਬਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਨਰਮਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਪੰਚ ਮਹਿਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਰਤਲਾਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਉਜੈਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਵਡੋਦਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਝਾਬੂਆ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ