ਜੂਨਾਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੂਨਾਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰੇਲੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਬੋਟਾਡ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਦਿਉ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,780
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਜਾਮਨਗਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਜੂਨਾਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਮੋਰਬੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਪੋਰਬੰਦਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਰਾਜਕੋਟ 04 ਮਾਰਚ 2024 63,770
ਜੂਨਾਗੜ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੂਨਾਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰੇਲੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਬੋਟਾਡ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਦਿਉ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,320
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਜਾਮਨਗਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਜੂਨਾਗੜ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਮੋਰਬੀ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਪੋਰਬੰਦਰ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਰਾਜਕੋਟ 04 ਮਾਰਚ 2024 72,300
ਜੂਨਾਗੜ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ