ਜੂਨਾਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੂਨਾਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਬੋਟਾਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦਿਉ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਜਾਮਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਜੂਨਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਮੋਰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਪੋਰਬੰਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਰਾਜਕੋਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਜੂਨਾਗੜ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੂਨਾਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਮਰੇਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਬੋਟਾਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦਿਉ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਜਾਮਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਜੂਨਾਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਮੋਰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਪੋਰਬੰਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਰਾਜਕੋਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਜੂਨਾਗੜ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ