ਕੈਮੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੈਮੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਆਜ਼ਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਾਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਭੋਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਬਕਸਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਚੰਦੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਛਪਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜੌਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਕੈਮੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਟਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਰੋਹਤਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸੀਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਸੋਨਭੱਦਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਵਾਰਾਣਸੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੈਮੂਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੈਮੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਆਜ਼ਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਾਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਲਰਾਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਭੋਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਬਕਸਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਚੰਦੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਛਪਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗੜ੍ਹਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜੌਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਕੈਮੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਟਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਰੋਹਤਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸੀਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਸੋਨਭੱਦਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਵਾਰਾਣਸੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੈਮੂਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ