ਕਰੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਰੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 24 ਮਈ 2024 71,770
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਧਰਮਪੁਰੀ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਈਰੋਡ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਇਡੁੱਕੀ 24 ਮਈ 2024 71,940
ਕਰੂਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਮਦੁਰੈ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਨਮੱਕਲ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਪਲੱਕੜ 24 ਮਈ 2024 71,940
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਸਲੇਮ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਟੇਨੀ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਤੰਜਾਵਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਤਿਰੂਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਕਰੂਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਰੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 24 ਮਈ 2024 90,420
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਧਰਮਪੁਰੀ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਈਰੋਡ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਇਡੁੱਕੀ 24 ਮਈ 2024 90,620
ਕਰੂਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਮਦੁਰੈ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਨਮੱਕਲ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਪਲੱਕੜ 24 ਮਈ 2024 90,620
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਸਲੇਮ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਟੇਨੀ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਤੰਜਾਵਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਤਿਰੂਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਕਰੂਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ