ਕਰੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਰੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,870
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਧਰਮਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਈਰੋਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਇਡੁੱਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਕਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਮਦੁਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਨਮੱਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪਲੱਕੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,000
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਸਲੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਟੇਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤੰਜਾਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਕਰੂਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਰੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,020
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਧਰਮਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਈਰੋਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਇਡੁੱਕੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਕਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਮਦੁਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਨਮੱਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪਲੱਕੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,180
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਸਲੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਟੇਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤੰਜਾਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਕਰੂਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ