ਕਟਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਟਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਛਤਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦਮੋਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਡਿੰਡੋਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਜਬਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਮੰਡਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਪੰਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਰੀਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਉਮਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਕਟਨੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਟਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਛਤਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦਮੋਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਡਿੰਡੋਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਜਬਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਮੰਡਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਪੰਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਰੀਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਉਮਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਕਟਨੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ