ਕੇਂਦਰਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੇਂਦਰਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਭਦਰਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਟਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਨਕਨਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਾਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਖੁਰਧਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਯੂਰਭੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੇਂਦਰਪੜਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੇਂਦਰਪੜਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਗੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਭਦਰਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਟਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਕਨਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਾਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੇਂਦਰਪੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਖੁਰਧਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਯੂਰਭੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੇਂਦਰਪੜਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ