ਕੋਡਾਗੁ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਡਾਗੁ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਹਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕਨੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕੋਡਾਗੁ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਮਹੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,710
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਉਦੂਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਵਯਨਾਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕੋਡਾਗੁ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਡਾਗੁ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਿਕਮਗਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਦਕਸ਼ੀਨ ਕੰਨੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਹਸਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕਨੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕਸਾਰਾਗੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕੋਡਾਗੁ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਮਹੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਉਦੂਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਵਯਨਾਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕੋਡਾਗੁ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ