ਕੋਡੇਰਮਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਡੇਰਮਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬੋਕਾਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਧਨਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗਿਰੀਦੀਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਮਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਖੁੰਟੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਲਾਤੇਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪਲਾਮੌ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪੁਰੂਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਰਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰਾਂਚੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੋਡੇਰਮਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਡੇਰਮਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬੋਕਾਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਧਨਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗਿਰੀਦੀਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਮਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਖੁੰਟੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਲਾਤੇਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪਲਾਮੌ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪੁਰੂਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਰਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰਾਂਚੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੋਡੇਰਮਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ