ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਬੀਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਧਮਤਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਗਰਿਆਬੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਜਗਦਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕੋਰਪੁੱਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨੁਆਪਰਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸੁਕਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਬੀਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਧਮਤਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਗਰਿਆਬੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਜਗਦਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕੋਰਪੁੱਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨੁਆਪਰਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸੁਕਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ