ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੰਗਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਧਰਮਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਈਰੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਕੋਲਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਨਮੱਕਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਰਮਨਗਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਸਲੇਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਵੇਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੰਗਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਬੰਗਲੌਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਧਰਮਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਈਰੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਕੋਲਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮੰਡਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਨਮੱਕਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਰਮਨਗਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਸਲੇਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤੁਮਕੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਵੇਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ