ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਆਜ਼ਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਾਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬਸਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੇਟੀਆਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਦਿਓਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗੋਰਖਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੀਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਆਜ਼ਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਾਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬਸਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੇਟੀਆਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਦਿਓਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗੋਰਖਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੌਨਾਥਭੰਜਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੀਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ