ਲੌਂਗਟਲਾਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੌਂਗਟਲਾਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਬੇਲੋਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਲੌਂਗਟਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਲੰਗਲੇਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਮਮਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਸਾਇਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਲੌਂਗਟਲਾਈ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੌਂਗਟਲਾਈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਬੇਲੋਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਲੌਂਗਟਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਲੰਗਲੇਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਮਮਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਸਾਇਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਲੌਂਗਟਲਾਈ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ