ਲੋਹਿਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਹਿਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਡਿਬਰੂਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਲੋਹਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਾਂਘ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਲੋਹਿਤ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਹਿਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਡਿਬਰੂਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਲੋਹਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਾਂਘ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਲੋਹਿਤ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ