ਲੋਹਿਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਹਿਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,950
ਡਿਬਰੂਗੜ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,890
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,950
ਲੋਹਿਤ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,950
ਤਾਂਘ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,950
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,950
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,890
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,950
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 72,950
ਲੋਹਿਤ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਹਿਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਾਂਗਲਾੰਗ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,100
ਡਿਬਰੂਗੜ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,030
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,100
ਲੋਹਿਤ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,100
ਤਾਂਘ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,100
ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,100
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,030
ਅੱਪਰ ਦਿਬਾੰਗ ਵੈਲੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,100
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 89,100
ਲੋਹਿਤ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ