ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਚਰੈਇਡਿਓ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਧੇਮਾਜੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਡਿਬਰੂਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਗੋਲਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਜੋਰਹਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਲਖੀਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਮਾਜੁਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਸੋਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਸਿਬਸਾਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਚਰੈਇਡਿਓ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਧੇਮਾਜੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਡਿਬਰੂਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਗੋਲਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਜੋਰਹਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਲਖੀਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,100
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਮਾਜੁਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,100
ਸੋਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,100
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਸਿਬਸਾਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ