ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਚਰੈਇਡਿਓ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਧੇਮਾਜੀ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਡਿਬਰੂਗੜ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 27 ਮਈ 2024 71,990
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 27 ਮਈ 2024 71,990
ਗੋਲਘਾਟ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਜੋਰਹਾਟ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਲਖੀਮਪੁਰ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 27 ਮਈ 2024 71,990
ਮਾਜੁਲੀ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਸੋਮ 27 ਮਈ 2024 72,110
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 27 ਮਈ 2024 71,990
ਸਿਬਸਾਗਰ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 27 ਮਈ 2024 71,940
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 27 ਮਈ 2024 71,990
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 27 ਮਈ 2024 71,990
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 27 ਮਈ 2024 71,990
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਚਰੈਇਡਿਓ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਧੇਮਾਜੀ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਡਿਬਰੂਗੜ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 27 ਮਈ 2024 92,240
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 27 ਮਈ 2024 92,240
ਗੋਲਘਾਟ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਜੋਰਹਾਟ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਲਖੀਮਪੁਰ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 27 ਮਈ 2024 92,390
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 27 ਮਈ 2024 92,240
ਮਾਜੁਲੀ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 27 ਮਈ 2024 92,390
ਸੋਮ 27 ਮਈ 2024 92,390
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 27 ਮਈ 2024 92,240
ਸਿਬਸਾਗਰ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 27 ਮਈ 2024 92,170
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 27 ਮਈ 2024 92,240
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 27 ਮਈ 2024 92,240
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 27 ਮਈ 2024 92,240
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ