ਮਦੁਰੈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਦੁਰੈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਇਡੁੱਕੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕਰੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮਦੁਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਨਮੱਕਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਰਮਨਾਥਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਟੇਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤੰਜਾਵਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਨੈਲਵੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮਦੁਰੈ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਦੁਰੈ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਇਡੁੱਕੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕਰੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮਦੁਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਨਮੱਕਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਰਮਨਾਥਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਟੇਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤੰਜਾਵਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਨੈਲਵੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮਦੁਰੈ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ