ਮਹੋਬਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹੋਬਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
Iyaਰਈਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਛਤਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦਤੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਫਤਿਹਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਲੌਣ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਝਾਂਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਹੋਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪੰਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਟੀਕਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਉਨਾਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਹੋਬਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹੋਬਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
Iyaਰਈਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਛਤਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦਤੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਫਤਿਹਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਮੀਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਲੌਣ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਝਾਂਸੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਹੋਬਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪੰਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਟੀਕਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਉਨਾਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਹੋਬਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ