ਮਹੋਬਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹੋਬਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
Iyaਰਈਆ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਬੰਦਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਛਤਰਪੁਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਦਤੀਆ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਫਤਿਹਪੁਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਹਮੀਰਪੁਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਜਲੌਣ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਝਾਂਸੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਮਹੋਬਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਪੰਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਸਤਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਟੀਕਾਮਗੜ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਉਨਾਓ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 73,670
ਮਹੋਬਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹੋਬਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
Iyaਰਈਆ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਬੰਦਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਛਤਰਪੁਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,740
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਦਤੀਆ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,740
ਫਤਿਹਪੁਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਹਮੀਰਪੁਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਜਲੌਣ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਝਾਂਸੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਮਹੋਬਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਪੰਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,740
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਸਤਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,740
ਟੀਕਾਮਗੜ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,740
ਉਨਾਓ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 92,670
ਮਹੋਬਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ