ਮੈਨਪੁਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੈਨਪੁਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਅਲੀਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
Iyaਰਈਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬਰੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਭਰਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਭਿੰਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬੁਡੌਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧੌਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਏਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਇਟਾਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਵਾਲੀਅਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਹਰਦੋਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਥ੍ਰਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਲੌਣ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੰਨਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੈਨਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਥੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੋਰੈਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸੰਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮੈਨਪੁਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੈਨਪੁਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਗਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਅਲੀਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
Iyaਰਈਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬਰੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਭਰਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਭਿੰਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬੁਡੌਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧੌਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਏਟਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਇਟਾਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਫਰੂਕਖਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਵਾਲੀਅਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਹਰਦੋਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਥ੍ਰਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਲੌਣ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੰਨਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੈਨਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਥੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੋਰੈਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸੰਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸੰਤ ਰਵੀ ਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮੈਨਪੁਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ