ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਬੀਜਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,170
ਚੰਦਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਜਗੀਤੀਅਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਜੰਗਾਓਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਕਾਮਰੇਡੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਨਿਰਮਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਪੇਡਪੱਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਸਿਦੀਪੇਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਵਾਰੰਗਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਯਾਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਾਗਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,280
ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਬੀਜਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,780
ਚੰਦਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਜਗੀਤੀਅਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਜੰਗਾਓਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਕਾਮਰੇਡੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਨਿਰਮਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਪੇਡਪੱਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਸਿਦੀਪੇਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਵਾਰੰਗਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਯਾਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਾਗਿਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,920
ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ