ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਬੀਜਾਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,410
ਚੰਦਰਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,440
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,440
ਜਗੀਤੀਅਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਜੰਗਾਓਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਕਾਮਰੇਡੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਨਿਰਮਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਪੇਡਪੱਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਸਿਦੀਪੇਟ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਵਾਰੰਗਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਯਾਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਾਗਿਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,550
ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਦੀਲਾਬਾਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਬੀਜਾਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,060
ਚੰਦਰਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,100
ਗਡਚਿਰੌਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,100
ਜਗੀਤੀਅਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਜੰਗਾਓਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਕਾਮਰੇਡੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਕਰੀਮ ਨਗਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਕਾਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਬਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਮਹਾਬੂਬਾਬਾਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਮਨਚੇਰੀਅਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਨਿਰਮਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਪੇਡਪੱਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਰਾਜਨਾ ਸਰਸੀਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਸਿਦੀਪੇਟ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਵਾਰੰਗਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਵਾਰੰਗਲ ਦਿਹਾਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਯਾਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਾਗਿਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,250
ਮਨਚੇਰੀਅਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ