ਸੋਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਰੈਇਡਿਓ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਧੇਮਾਜੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਡਿਬਰੂਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਗੋਲਘਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਜੋਰਹਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਿਫੇਰੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਲਖੀਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਤਾਂਘ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮਾਜੁਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਸੋਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਸਿਬਸਾਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਤੁਨਸੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਸੋਮ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਰੈਇਡਿਓ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਧੇਮਾਜੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਡਿਬਰੂਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਗੋਲਘਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਜੋਰਹਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਿਫੇਰੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਲਖੀਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਤਾਂਘ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮਾਜੁਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਸੋਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਸਿਬਸਾਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਤੁਨਸੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਸੋਮ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ