ਨਵਸਾਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨਵਸਾਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਾਰੂਚ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਭਾਵਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਦਮਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਨੰਦੂਰਬਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਨਰਮਦਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਨਾਸਿਕ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਨਵਸਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਪਾਲਘਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਸਿਲਵਾਸਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਸੂਰਤ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਤਪੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਡਾਂਗਾਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਵਡੋਦਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਵਲਸਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਨਵਸਾਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨਵਸਾਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਾਰੂਚ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਭਾਵਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਦਮਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਨੰਦੂਰਬਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨਰਮਦਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਨਾਸਿਕ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨਵਸਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਪਾਲਘਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਿਲਵਾਸਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,860
ਸੂਰਤ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਤਪੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਡਾਂਗਾਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਵਡੋਦਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਵਲਸਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਨਵਸਾਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ