ਨਵਾਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨਵਾਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬੋਕਾਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਦਰਭੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਧਨਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗਿਰੀਦੀਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪਲਾਮੌ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਰਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਹਾਰਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਵਾਦਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨਵਾਦਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬੋਕਾਰੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਦਰਭੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਧਨਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗਿਰੀਦੀਹ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪਲਾਮੌ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਰਾਮਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਹਾਰਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਵਾਦਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ