ਨੈਲੋਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੈਲੋਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਕੜਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਨੈਲੋਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਪ੍ਰਕਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਨੈਲੋਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੈਲੋਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਕੜਪਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਨੈਲੋਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਪ੍ਰਕਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਨੈਲੋਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ