ਨੈਲੋਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੈਲੋਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 23 ਮਈ 2024 72,300
ਕੜਪਾ 23 ਮਈ 2024 72,210
ਨੈਲੋਰ 23 ਮਈ 2024 72,210
ਪ੍ਰਕਾਸ 23 ਮਈ 2024 72,210
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 23 ਮਈ 2024 72,300
ਨੈਲੋਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੈਲੋਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 23 ਮਈ 2024 91,170
ਕੜਪਾ 23 ਮਈ 2024 91,050
ਨੈਲੋਰ 23 ਮਈ 2024 91,050
ਪ੍ਰਕਾਸ 23 ਮਈ 2024 91,050
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 23 ਮਈ 2024 91,170
ਨੈਲੋਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ