ਕੋਈ ਨਹੀਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਚੰਦੇਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਾਕਿੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਸੇਨਾਪਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਥੌਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਉਖਰੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਕੋਈ ਨਹੀਂ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਚੰਦੇਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਾਕਿੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕੋਹਿਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਫੈਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਸੇਨਾਪਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਟੈਨਗਨੋਪਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਥੌਬਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਉਖਰੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਕੋਈ ਨਹੀਂ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ