ਨੁਆਪਰਹਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੁਆਪਰਹਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਬਾਰਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਬੋਲਾਨਗੀਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਮਤਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਦੁਰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਗਰਿਆਬੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕਾਲਹੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੰਧਮਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨੁਆਪਰਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰਾਏਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਸੋਨਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨੁਆਪਰਹਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੁਆਪਰਹਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਲੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਬਾਰਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਬੋਲਾਨਗੀਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਮਤਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਦੁਰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਗਰਿਆਬੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕਾਲਹੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੰਧਮਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨੁਆਪਰਹਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਏਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਸੋਨਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨੁਆਪਰਹਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ