ਪਾਕੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪਾਕੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਰਧਮਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬੀਰਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਦੁਮਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਮਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕਟਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮਾਲਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਨਾਦੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਪਾਕੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਪੂਰਨੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਪਾਕੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪਾਕੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਰਧਮਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬੀਰਭੂਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਦੇਵਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਦੁਮਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਡਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਮਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕਟਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮਾਲਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਨਾਦੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਪਾਕੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਪੂਰਨੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਪਾਕੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ