ਪਰਭਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪਰਭਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਬੁੱਲਧਾਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਹਿੰਗੋਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਜਲਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਲਾਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਨਾਂਦੇੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਪਰਭਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਵਾਸ਼ਿਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਪਰਭਨੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪਰਭਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਬੁੱਲਧਾਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਹਿੰਗੋਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਜਲਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਲਾਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਨਾਂਦੇੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਪਰਭਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਵਾਸ਼ਿਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਪਰਭਨੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ